Historische documente

Bookwerk fam. Frenken ós euverhandig op 7 januari 2017 Bookwerk fam. Frenken
Versjillende originele tekste van leedjes en kranteartikele diverse leedjes/kranteknipsels
Hoesreglement oet 1967 Hoesreglement 1967
 Foto’s archief fam. Frenken Foto's archief fam. Frenken
 11 jaor jubileum H Frenken reseptiebook Reseptiebook H. Frenken
 Teks leedje: Geaf mich zoa’n dènk (origineel) Geaf mich zoa'n dènk origineel
 Kranteknipsel Louis Clerkx Kranteknipsel Louis Clerkx
Medaille en patsch Pierre Collard Kranteknipsel Louis Clerkx
Certificaat Debby Spelthan Jeugraodslid 1987
Aw medaille en vaenke VV de Uule
Kranteknipsel Louis Clerkx

 

 

Powered by:

   

Informatie: Secretariaat V.V. De Uule 
Kinkenweg 29
6166AM Geleen
KvK: 40186487 Rabobank: NL78RABO0116091258

V.V. De Uule App.